Důležité pojmy

Důležité pojmy

Aarhuská úmluva (Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters)
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí uzavřená v Aarhusu, Dánsko, 25. června 1998 
Reference: Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k Aarhuské úmluvě

Zpět na obsah…

Agenda 21 (Agenda 21)
Dokument přijatý na konferenci Organizace spojených národů (OSN) o životním prostředí v Rio de Janeiru.
Reference: Report of the UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3_14 June 1992, Vol. I – Resolution Adopted by the Conf. UN, New York, 1993, A/Conf. 151/26Rev. 1 (Vol.I).

Zpět na obsah…

Centrální ohlašovna – CO (Central reporting point)
Centrální ohlašovna – blíže viz ISPOP.

Zpět na obsah…

Cyklus vykazování (Reporting cycle)
Cyklus procesu vykazování, který se skládá ze sběru, ověřování, předkládání a zpracování vykazovaných údajů.
Reference: Guidance Document for EPER implementation, European Commission, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, ISBN 92 894 0279 2.

Zpět na obsah…

CZ-NACE
Klasifikace ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“) zavedená od 1. ledna 2008 Českým statistickým úřadem. Byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).
Reference: GSdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Zpět na obsah…

Činnosti uvedené v Příloze 1 (Annex I activities)
Činnosti uvedené v Příloze 1 směrnice IPPC a specifikované v příloze A3 Rozhodnutí Komise ze 17. července 2000 (2000/479/EC) o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER).
Reference: Příručka pro provádění evropského PRTR, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, 2006, ISBN 92–79–02737–9.

Zpět na obsah…

EPER (EPER – European Pollutant Emission Register)
Evropský registr emisí znečišťujících látek založený Rozhodnutím Komise ze 17. července 2000 (2000/479/EC) o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a kontrole znečišťování (IPPC).
Reference: EEA Glossary

Zpět na obsah…

E-PRTR (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register)
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek byl založen Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES jako veřejně přístupná databáze o znečišťujících látkách jejich únicích a přenosech. E-PRTR nahradil od roku 2007 EPER. Obsahuje informace o 91 látkách a jejich emisích do ovzduší, vody a půdy. V E-PRTR se rovněž budou shromažďovat informace o přenosech odpadů.
Reference: Příručka pro provádění evropského PRTR, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, 2006, ISBN 92–79–02737–9.

Zpět na obsah…

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA – European Environment Agency)
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) byla založena Nařízením EEC č. 1210/1990 ve znění Nařízení EEC č. 933/1990. EEA zahájila činnost v roce 1994. Cílem činnosti EEA je podpora udržitelného rozvoje a nápomoc v dosahování zjevného a měřitelného zlepšení evropského životního prostředí. Způsob podpory a nápomoci spočívá v poskytování aktuálních, cílených, relevantních a spolehlivých informací pro aktéry politického a veřejného rozhodování. Agentura zpracovává údaje z členských států a spolupracuje s EIONETem (Evropská síť environmentálních informací a pozorování) a s dalšími mezinárodními organizacemi.
Reference: EEA Glossary

Zpět na obsah…

Expertní odhad – E (Estimation)
Zjištění hodnoty emisí a přenosů na základě obecnějších údajů získaných ze stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek nebo technologií. Tato metoda zjišťování využívá emisní faktory nebo referenční emisní faktory. Údaje o úniku jsou založeny na nestandardizovaných odhadech.
Reference: Příručka pro provádění evropského PRTR, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, 2006, ISBN 92–79–02737–9.

Zpět na obsah…

HEIS (Hydroecological Information System)
Hydroekologický informační systém provozovaný Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka.

Zpět na obsah…

IČP (Identification Facility Number)
Identifikační číslo provozovny (IČP) je identifikátor (skládá se s písmen a čísel) přidělovaný provozovnám ohlašujícím do IRZ. IČP je neměnné a lze podle něho provozovnu jednoznačně identifikovat.

Zpět na obsah…

IRZ (Integrated Pollution Register)
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek.
Reference: zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Zpět na obsah…

ISOH (Waste Management Information System)
Informační systém odpadového hospodářství provozovaný v rámci Centra pro hospodaření s odpady.

Zpět na obsah…

ISPOP (Integrated Environmental Reporting System)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informační systém veřejné správy zřízený k plnění ohlašovacích povinností vymezených v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Reference: zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Webové stránky ISPOP jsou zde.
Reference:zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Zpět na obsah…

Kód NACE (NACE code)
NACE (National Classification of Economic Activities) je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. Kód je čtyřčíselný s pátou číslicí pro národní úroveň.
Reference: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.

Zpět na obsah…

Kód NOSE-P (NOSE-P code)
Standardní nomenklatura zdrojů emisí vyvinutá Eurostatem, EEA a DG Environment (Generální ředitelství pro životní prostředí – Evropská komise). NOSE-P klasifikuje zdroje emisí v přímé návaznosti na klasifikaci NACE.
Reference: Guidance Document for EPER implementation, European Commission, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, ISBN 92 894 0279 2.

Zpět na obsah…

Látka (Substance)
Jakýkoliv chemický prvek a jeho sloučeniny s výjimkou radioaktivních látek.
Reference: Čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Lokalita (Site)
Zeměpisné umístění provozovny.
Reference: Čl. 2 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Měření – M (Measurement)
Zjištění hodnoty emisí a přenosů přímým monitorováním emisního procesu. Monitorování je možno provádět následujícími způsoby:
a) kontinuálně;
b) jednorázově.
Reference: Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Zpět na obsah…

Nařízení o E-PRTR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Zpět na obsah…

Nařízení vlády o IRZ
Nařízení vlády č. 145/2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zpět na obsah…

Nebezpečný odpad (Hazardous Waste)
Jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS.
Reference: Čl. 2 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Odpad (Waste)
Jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (resp. v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/12/ES).
Reference: Čl. 2 odst. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Odpadní vody (Waste water)
Městské odpadní vody, splašky a průmyslové odpadní vody podle definice v čl. 2 bodech 1, 2 a 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a jakékoliv jiné použité vody podléhající z důvodu obsažených látek nebo předmětů regulaci na základě právních předpisů Společenství.
Reference: Čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Odstraňování (Disposal)
Kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EHS (resp. v příloza II A směrnice 2006/12/ES).
Reference: Čl. 2 odst. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Ohlašovací práh (Threshold value)
Množství znečišťujících látek (v únicích nebo přenosech) nebo odpadů za jeden kalendářní rok stanovené v příslušných právních předpisech.

Zpět na obsah…

Ohlašovací rok (Reporting year)
Kalendářní rok, za který musí být shromážděny údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech mimo lokalitu.
Reference: Čl. 2 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Od 1.1.2008 nahrazena klasifikací CZ-NACE – blíže viz CZ NACE.
Reference: Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Zpět na obsah…

PRTR (PRTR – Pollutant Release and Transfer Register)
Registr úniků a přenosů znečišťujících látek je seznam nebo databáze úniků a přenosů potenciálně škodlivých látek z různých zdrojů. PRTR zahrnuje informace o únicích do ovzduší, vody a půdy stejně jako o přenosech (množství odpadů, látek v odpadech, látek v odpadních vodách). Úniky a přenosy jsou spojeny přímo s konkrétním zařízením.
Reference: Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs). A Tool for Environmental Policy and Sustainable Development. Guidance Manual for Governments. Organisation for Economic Co-operation and Development. Inter-organization Programme for the Sound Management of Chemicals. OCDE/GD (96) 32. Paris 1996.

Zpět na obsah…

Protokol o PRTR (Protocol on PRTR)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k Aarhuské úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí přijatý na 5. ministerské konferenci Životní prostředí pro Evropu (Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů).
Reference: Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. United Nations Economic Commission Europe. Kiev. May 2003.

Zpět na obsah…

Provozovatel zařízení (Operator)
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která provozovnu provozuje nebo řídí, nebo v případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním provozovny.
Reference: Čl. 2 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Provozovna (Facility) (definice z nařízení E-PRTR)
Jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba.
Reference: Čl. 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Přenos mimo lokalitu (Off-site transfer)
Přesun odpadů nebo znečišťujících látek v odpadech určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny.
Reference: Čl. 2 odst. 8 Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.

Zpět na obsah…

REZZO (Register of Emissions and Air Polution Sources)
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší – databáze údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší provozována v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) na Českém hydrometeorolo­gickém ústavu.

Zpět na obsah…

Rozptýlené zdroje (Diffuse sources)
Mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť.
Reference: Čl. 2 odst. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Směrnice IPPC (IPPC Directive)
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění.

Zpět na obsah…

Únik (Release)
Jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod.
Reference: Čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Veřejnost (Public)
Jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.
Reference: Čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Výpočet – C (Calculation)
Zjištění hodnoty úniků a přenosů pomocí výpočtu na základě konkrétních údajů. Výpočet je nutno provádět na základě hmotnostní bilance nebo s využitím emisních faktorů platných pro zařízení. Musí být započítán jakýkoli vznik nebo zánik látky v rámci hmotnostní bilance.
Reference: Příručka pro provádění evropského PRTR, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, 2006, ISBN 92–79–02737–9.

Zpět na obsah…

Využití (Recovery) (definice z nařízení E-PRTR)
Kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EHS.
Reference: Čl. 2 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Zákon o IRZ
Zákon č. 25/2008, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět na obsah…

Zařízení (Installation)
Stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.
Reference: Čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Zpět na obsah…

Znečišťující látka (Pollutant)
Látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí.
Reference: Čl. 2 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006

Zpět na obsah…