Rozptýlené zdroje

Rozptýlené zdroje

Zahrnutí sledování úniků z rozptýlených (difúzních) zdrojů do registru znečišťování je jedním z prvků, který požaduje Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Z údajů o únicích z mnoha zemí totiž vyplývá, že rozptýlené zdroje mohou být důležitými zdroji úniků klíčových znečišťujících látek.

Definice

Rozptýlené zdroje (diffuse sources) jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES jako mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný, a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť.

Kategorie rozptýlených zdrojů

Jako rozptýlené zdroje znečištění lze identifikovat mnoho činností jako například – dopravu (leteckou, automobilovou, železniční, vodní), spalování paliv v domácnostech, distribuci fosilních paliv, úpravu komunikací (nanášení asfaltových povrchů), vybrané zemědělské aktivity (používání průmyslových hnojiv), používání spotřebních výrobků, používání rozpouštědel a mnoho dalších. Do ohlašování do registrů se nezahrnují neantropogenní (přírodní) zdroje.

Sběr údajů o únicích z rozptýlených zdrojů

Podle nařízení č. 166/2006/ES Evropská komise, jíž bude nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zařadí do evropského PRTR informace o únicích z rozptýlených zdrojů, pokud takové informace existují a byly již ohlášeny členskými státy. Informace budou přiměřeně uspořádány na internetové stránce E-PRTR. Pokud nebudou příslušné informace k dispozici, přijme Komise opatření pro zahájení příslušného ohlašování.

Komise přezkoumá stávající činnosti ohlašování a inventarizace týkající se úniků z rozptýlených zdrojů, které již existují, například při ohlašování skleníkových plynů, a sestaví soupis úniků z rozptýlených zdrojů pro celou EU, které již byly ohlášeny členskými státy.

V prvním zkušebním řešení bude soupis zaměřen na existující údaje pro 91 znečišťujících látek nařízení E-PRTR v odvětvích silniční dopravy, dopravy, letectví, zemědělství, stavebnictví, používání rozpouštědel, spalování paliv v domácnostech, distribuce fosilních paliv a malých průmyslových provozoven („SME“).

Pokud Komise shledá, že neexistují žádné takové údaje, přijme opatření pro zahájení příslušného ohlašování.

Na závěr lze doplnit, že vybrané údaje o rozptýlených zdrojích ve vizualizované podobě lze dohledat například na webových stránkách E-PRTR. Konkrétně je možné zobrazení úniků do ovzduší a vody pro několik průmyslových odvětví - silniční doprava, zemědělství, letectví atd.

Odkazy

Stránka Evropského PRTR