Ohlašování

Ohlašování

Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2020

Rozsah integrovaného registru znečišťování (dále rovněž IRZ), stejně tak jako povinnosti ohlašujících subjektů či přístup veřejnosti k informacím, upravují pro rok 2018 právní předpisy přijaté na evropské a národní úrovni. Jejich přehled uvádí tabulka 1. Provozovatelé jsou povinni se s jednotlivými předpisy podrobně seznámit.

Tabulka 1: Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2020

Číslo předpisu Název předpisu
166/2006/ES/ Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E- PRTR).
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ).
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády o IRZ).
2019/1010/EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.
2019/1741/EU Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (dále rovněž nařízení o E-PRTR) bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 2. 2006. Nařízení je účinné od 24. 2. 2006 (článek 221) a má z hlediska své právní povahy přímé účinky pro dotčené subjekty. Nařízení tvoří celkem 22 článků a 3 přílohy. Předmětem nařízení (článek 1) je zřízení integrovaného registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (E-PRTR).

Velmi důležité z hlediska provozovatelů průmyslových a zemědělských činností jsou následující články a přílohy:

 • Článek 2, který definuje základní pojmy,
 • Článek 5, který specifikuje jejich ohlašovací povinnosti, odpovědnost za kvalitu ohlášených údajů a povinnost vést evidenci údajů,
 • Článek 9, který se zabývá kvalitou ohlašovaných údajů provozovateli (je povinností provozovatele zajistit kvalitu údajů, které ohlašuje),
 • Článek 20, který stanovuje povinnost členským zemím stanovit odrazující sankce za neplnění povinnosti ohlašovat úniky a přenosy,
 • Příloha I obsahuje činnosti sledované registrem (65 činností),
 • Příloha II obsahuje látky sledované v registru spolu s ohlašovacími prahy (91 látek).

Zákon č. 25/2008 Sb.

Zákon č. 25/2008 Sb. (Sbírka zákonů, ročník 2008, částka 11, str. 510 - 515) lze v obecné rovině rozdělit na dvě části. První část obsahuje ustanovení k Integrovanému registru znečišťování. Druhá část kodifikuje fungování Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

§ 1 v návaznosti na nařízení o E-PRTR zakotvuje Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) jakožto veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí E-PRTR. Je stanovena jasná vazba na evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství (tj. E-PRTR). IRZ je zřízen zákonem a spravován Ministerstvem životního prostředí (§ 2). V praktické rovině je ale provoz svěřen CENIA, české informěční agentuře životního prostředí

Vymezení povinných subjektů upravuje § 3 zákona (odst. 1 a odst. 2). Významným způsobem bylo v roce 2016 prostřednictvím zákona č. 450/2016 Sb. změněno vymezení ohlašujících subjektů. V případě provozoven s E-PRTR činností či činnostmi se nic nezměnilo, ale okruh ohlašovatelů nad rámec E-PRTR byl významným způsobem zúžen, přičemž přehled dotčených činností je nyní předmětem přílohy k zákonu o IRZ. Úniky látek a přenosy látek v odpadech nad rámec nařízení o E-PRTR stanoví prováděcí právní předpis (§ 3 odst. 3) – viz nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Termín ohlašování upravuje § 3 odst. 4. Formu a způsob předání povinných údajů ošetřuje § 3 odst. 5.

Definici přestupků ve vztahu k IRZ obsahuje § 5 a § 6. Výkon státní správy je zákonem svěřen Ministerstvu životního prostředí (§ 7) a České inspekci životního prostředí (§ 8).

Zákon kromě IRZ zřizuje Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí (§ 4) a je součástí Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).

Zákon č. 25/2008 nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů (§ 21) – 12. 2. 2008.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Zmocňovací ustanovení (§ 3 odst. 3) v zákoně č. 25/2008 Sb. umožňovalo provést konkretizaci ohlašovaných látek, prahových hodnot a údajů pro ohlášení do IRZ ve vládním nařízení. Nařízení vlády bylo přijato pod číslem 145/2008 Sb. (Sbírka zákonů, ročník 2008, částka 46, rozeslána 29. 4. 2008, str. 1842 – 1851).

Nařízení vlády o IRZ zejména upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot, pokud jde o ohlašování látek, které nejsou výslovně uvedeny v přímo účinném nařízení o E-PRTR tak, aby byl zachován dosavadní rozsah ohlašovacích povinnosti. Dále nařízení stanovuje údaje požadované pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí, které vycházejí z údajů požadovaných právem EU od členských států.

V textové části obsahuje nařízení vlády o IRZ pouze tři paragrafy, přičemž se z větší části jedná o odkazy na přílohy. Celkem má nařízení 3 přílohy, které jsou stěžejní z hlediska účelu nařízení vlády o IRZ:

 • Příloha č. 1 obsahuje znečišťující látky, jejichž úniky do ovzduší se ohlašují vedle požadavků práva EU;
 • Příloha č. 2 upravuje rozsah látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu (přenosy látek v odpadech);
 • Příloha č. 3 upravuje údaje požadované pro ohlašování do IRZ. Požadavky vychází z velké části z přílohy III nařízení o E-PRTR.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010

Nařízení s plným názvem "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Text s významem pro EHP)" upravuje několik oblastí, které jsou uvedeny v nařízení o E-PRTR. Uvedené úpravy jsou konkrétně předmětem článku 7. Důvodem pro úpravy je zejména nově vznikající EU registr průmyslových míst, který nebyl doposud legislativně ukotven na úrovni EU.

Patrně nejdůležitější věcí je zrušení dosavadní přílohy III nařízení o E-PRTR. Tu bude nově upravovat samostatný předpis - prováděcí rozhodnutí Komise (viz níže). Jisté úpravy doznala část týkající se důvěrnosti informací a pro MŽP nově odpadá povinnost vypracovávat a předávat zprávu za poslední tři ohlašovací roky Evropské komisi (tj. článek 16). Rovněž termíny pro předávání údajů ohlašovaných do E-PRTR se mění a jsou nově součástí již zmíněného prováděcího nařízení Komise.

Na závěr lze uvést, že na samotné ohlašovatele tento předpis nemá zásadní vliv. Důležitý je zejména pro MŽP. Pro ohlašovatele je zásadním dále uvedené prováděcí rozhodnutí Komise.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741

Prováděcí rozhodnutí Komise, které má plný název "prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 6745) (Text s významem pro EHP)", lze považovat za jednu z nejvýznamnějších změn od roku 2006, kdy bylo přijato nařízení o E-PRTR. Změny, které jsou předmětem tohoto předpisu, se zásadním způsobem dotknou jak ohlašovatelů do IRZ/E-PRTR, tak zejména MŽP.

V prvé řadě lze zmínit změny ohlašovacích termínů do EU registru průmyslových míst, což je důležité pro MŽP. Samotný reporting bude nyní rozdělen do dvou samostatných částí - reportování administrativních (základní údaje identifikující místo, provozovnu, zařízení či část zařízení) a tematických (samotné údaje o únicích/emisích/přenosech) údajů. Administrativní údaje bude nutné olásit nepozději do konce září za předchozí kalendářní rok a na ně navázané údaje admiistrativní do konce listopadu za předchozí kalendářní rok.

Údaje, které bude nutné v rámci reportingu administrativních a tematických dat ohlašovat, jsou předmětem přílohy. Změny pro ohlašovatele nejsou tak rozsáhlé, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale s jistými změnami bude nutné počítat, jelikož budou i náležitým způsobem zohledněny v příslušném ohlašovacím formuláři IRZ. Zmínit je možné údaj o objemu výroby, který bude povinný od roku 2021 nebo potřebu identifikovat stav provozovny. Převážná většina dalších údajů se bude týkat výhradně MŽP (např. identifikace, přidělování průmyslových míst a jejich úpravy atd.). I mj. z těchto důvodů se připravuje novela nařízení vlády o IRZ. Ohlašovatelům doporučujeme, aby se s novými předpisy náležitě seznámil.

Rozsah Integrovaného registru znečišťování

Při určování rozsahu a struktury Integrovaného registru znečišťování je stěžejní rozsah a struktura E-PRTR, neboť nařízení o E-PRTR přímo stanovuje minimální rozsah národních registrů. Příloha II k nařízení o E-PRTR obsahuje 91 látek, které se musí objevit v registrech všech členských států. Je ovšem plně v souladu s nařízení o E-PRTR , pokud země vedou širší registry (např. větší počet látek, nižší ohlašovací prahy, větší rozsah povinných subjektů, další sledované údaje). V případě IRZ se jedná o dvě látky sledované navíc v únicích do ovzduší (styren, formaldehyd) a sledování látek v přenosech v odpadech mimo provozovnu. Počet sledovaných látek v únicích uvádí tabulka 2, tabulka 3 v přenosech.

Tabulka 2: Počet sledovaných látek v IRZ v únicích

Úniky Počet znečišťujících látek
ovzduší 62
voda 71
půda 61

Tabulka 3: Počet sledovaných látek v IRZ v přenosech

Přenosy Počet znečišťujících látek
v odpadech 26
v odpadních vodách 71

Dále IRZ obsahuje informace o přenosech množství odpadů (ostatních a nebezpečných).

Důležité je rovněž zmínit skutečnost, že rozsah IRZ je oproti E-PRTR širší také s ohledem dotčených činností. Přehled činností nad rámec E-PRTR (tj. přílohy I nařízení o E-PRTR) je uveden v příloze k zákonu č. 25/2008 Sb.

Ohlašovací povinnost

Předpoklady vzniku ohlašovací povinnosti

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady: existence provozovny, existence činnosti, existence úniků nebo přenosů, překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Podle článku 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se provozovnou rozumí jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu o IRZ (§ 3 odst. 2).

Článek 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem lokalita jako zeměpisné umístění provozovny. Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technologických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů (přenosy množství odpadů). Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou jedněmi ze základních údajů, které je od ohlašovatelů požadovány.

Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové informace o únicích a/nebo přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností na lokalitě provozovny. Množství havarijních úniků musí být zahrnuto do celkového množství úniků.

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství znečišťující látky (kg/rok) nebo odpadů (t/rok). V těchto jednotkách se údaje zadávají do PDF formuláře, příp. do XML souboru, který splňuje požadavky na datový standard. Povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení. Provozovatel ovšem může ohlásit do IRZ i údaje o únicích a přenosech v případech, kdy k překročení ohlašovacího prahu nedošlo.

Povinnost ohlašovat úniky a přenosy do IRZ vzniká v případě překročení stanovených prahových hodnot všem provozovatelům, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o IRZ:

Rozsah ohlašovací povinnosti

Rozsah ohlašovací povinnosti je upraven nařízením o E-PRTR, zákonem o IRZ a nařízením vlády o IRZ. Rozsah ohlašovací povinnosti v oblasti úniků a přenosů je pro obě skupiny provozovatelů (s činností podle nařízení o E-PRTR i s činností podle přílohy k zákonu o IRZ) stejný:

 • Úniky znečišťujících látek podle přímo účinného nařízení o E-PRTR (příloha II);
 • Přenosy odpadů podle přímo účinného nařízení o E-PRTR (článek 5) - pro přenos odpadu mimo lokalitu provozovny jsou prahové hodnoty - 2 tuny za rok pro nebezpečný odpad a 2000 tun pro ostatní odpad;
 • Přenosy látek v odpadních vodách podle přímo účinného nařízení o E-PRTR (příloha II);
 • Úniky znečišťujících látek podle nařízení vlády o IRZ (příloha č. 1);
 • Přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu (přenosy látek v odpadech) podle nařízení vlády o IRZ vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení v provozovně (příloha č. 2).

Rozsah údajů požadovaných pro ohlašování

Rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ vymezuje příloha č. 3 nařízení vlády o IRZ Jedná se o výčet údajů, které musí povinné subjekty ohlásit Ministerstvu životního prostředí. Obsah přílohy vychází z přílohy III nařízení o E-PRTR s upřesněním pro ohlašování do IRZ. Provozovatelé musí ohlásit do IRZ všechny požadované informace o provozovně a únicích a přenosech.

Provozovatelé musí mimo jiné uvádět, zda je údaj o úniku (přenosu) látky zjištěn na základě měření. U údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se ohlásí také analytická metoda a/nebo metoda výpočtu. Pro uvedení skutečnosti, zda jsou ohlášené údaje o úniku a přenosu založeny na měření, výpočtu nebo odhadu, je vyžadován zjednodušený systém se třemi třídami odlišenými kódem z písmen, který odkazuje na metodiku použitou k získání údajů: měření - M, výpočet - C a odhad - E (článek 5 nařízení o E-PRTR).

U přenosu látek v odpadech mimo provozovnu je povinností provozovatele dále uvést kód označující, zda byl odpad využit (kód R) nebo odstraněn (kód D), název osoby a adresu osoby provádějící odstranění/využití. U přenosů odpadů musí provozovatelé uvádět: druh odpadu (nebezpečný nebo ostatní), množství odpadu podle druhu v tunách/rok, způsob nakládání s odpadem (využití - R, odstranění - D), postup k získání ohlašovaného údaje (měření, výpočet, odhad, použitá metoda získání ohlašovaného údaje v případě použití měření a výpočtu, název a adresa osoby provádějící odstranění/využití odpadu, v případě přeshraničního přenosu adresa lokality využití/odstranění, která přenos skutečně přijme.

Vedení evidence

Provozovatelé podle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o IRZ jsou povinni uchovávat evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a popis metodiky použité k získání údajů po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku (článek 5 odst. 5 nařízení o E- PRTR). Formát evidence pro IRZ není právně závazně upraven. Provozovatelé musí být schopni doložit prokazatelné a ověřitelné údaje, na základě kterých získali ohlášené údaje, případně na základě kterých získali údaje o nedosažení příslušných ohlašovacích prahů. Tato povinnost je relativně nově zakotvena bez dalších podrobností i v zákonu o IRZ v § 3 odst. 6. Kontrolu vedení evidence provádí Česká inspekce životního prostředí. Nevedení evidence je přestupkem (dříve správním deliktem), který podléhá sankci.

Kvalita ohlašovaných informací

Provozovatelé jsou odpovědní za kvalitu informací, které ohlašují. Odpovědností provozovatelů je kvalita ohlášených informací a použití nejlepších možných postupů při identifikaci úniků a přenosů (článek 9 a článek 5 odst. 4 nařízení o E-PRTR). Provozovatelé jsou povinni při přípravě jejich zpráv použít nejlepší dostupné údaje (článek 5 odst. 4 nařízení o E-PRTR).

V souladu s článkem 9 odst. 2 nařízení o E-PRTR musí být údaje ohlašované provozovateli vysoce kvalitní, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost. Provozovatelé provozovny mohou poskytnout nepovinné informace o provozovně, které mohou být při posuzování kvality údajů rovněž užitečné.

Forma a způsob ohlašování údajů do IRZ

Hlášení do IRZ lze podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - ISPOP (§ 3 odst. 5). Více informací o způsobu ohlašování a přístupu do ISPOP je zveřejněno na stránkách ISPOP - http://www.ispop.cz/.

Provozovatelé nemusí použít přímo řešení vytvořené Ministerstvem životního prostředí (tj. formulář PDF, který je pro zaregistrované provozovny IRZ k dispozici ke stažení v jednotlivých uživatelských účtech v ISPOP), musí ovšem při ohlašování dodržet datový standard, který zveřejňuje rovněž MŽP (§ 4 odst. 3).

Datový standard definuje datovou strukturu hlášení do IRZ. Datové standardy jsou zveřejňovány na stránkách ISPOP.

Registrace provozovny

Provozovatelé jsou povinni zaregistrovat provozovny, na které se vztahuje povinnost ohlašování do IRZ. Registrace se provádí postupem zveřejněným na stránkách ISPOP.

Identifikační číslo provozovny

Všem IRZ provozovnám musí být přiděleno registrační číslo, tzv. identifikační číslo provozovny (IČP), které je neměnné a podle něhož je možné provozovnu jednoznačně identifikovat. Provozovatel je povinen používat správné IČP. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že toto IČP se vztahuje pouze k IRZ. Nelze jej tudíž zaměňovat s podobným identifikátorem používaným např. u agendy ovzduší, které používá totožnou zkratku.

IČP je jedinečným identifikátorem pro každou provozovnu. IČP není vázáno na vlastníka provozovny (definován IČO), ale přímo na provozovnu (definovanou adresou a souřadnicemi).

V případě, že došlo k přesunu provozovny pod jinou organizaci nebo ke sloučení či rozdělení provozoven, je povinností provozovatele tuto skutečnost oznámit správci registru (CENIA).

Přidělování a používání IČP se řídí zásadami, které mají zajistit provázanost ohlášených údajů v předchozích ohlašovacích letech.

Termín plnění ohlašovací povinnosti

Požadované údaje jsou provozovatelé povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. Za rok 2020 se budou údaje ohlašovat do 31. března 2021.

Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti

Neohlášení do IRZ, resp. uvedení nesprávných údajů a nevedení evidence údajů v souladu s požadavky nařízení o E-PRTR a zákonem o IRZ jsou přestupky, za které hrozí sankce. Podle § 5 odst. 3 zákona o IRZ je možné za přestupky uložit pokutu do 500 000 Kč. Plnění ohlašovací povinnosti kontroluje Česká inspekce životního prostředí, která rozhoduje o přestupcích podle § 6 zákona o IRZ.

Informace k IRZ

Stránky http://www.irz.cz/ (resp. http://www.prtr.cz/) jsou hlavním zdrojem informací pro všechny cílové skupiny, které jsou existencí IRZ v ČR dotčeny. Stránky jsou provozovány Ministerstvem životního prostředí od roku 2004 (ve spolupráci s CENIA). Informace poskytované na stránkách jsou logicky členěné a snadno využitelné jak pro veřejnost, tak provozovatele. Pro provozovatele jsou zejména důležité sekce:

 • Ohlašování – v sekci je popsán celý proces ohlašování pro příslušný ohlašovací rok;
 • Ohlašované látky – sekce obsahuje informace o všech sledovaných znečišťujících látkách (ke každé látce jsou přiřazeny i údaje týkající se vlastností, zdrojů úniků a přenosů či vlivů na lidské zdraví a životní prostředí);
 • Metody měření – sekce obsahuje přehled metod identifikace a měření všech sledovaných znečišťujících látek v ovzduší, vodě a půdě;
 • Dokumenty – sekce obsahuje všechny důležité dokumenty k problematice IRZ (legislativa, příručky, souhrnné zprávy atd.).

Publikace k IRZ a Helpdesk IRZ

Ministerstvo životního prostředí nabízí provozovatelům informační materiály, které se podrobně zabývají tématikou IRZ. Jejich cílem je informovat o povinnostech vyplývajících z právních předpisů a usnadnit plnění těchto povinností. Materiály jsou dostupné výhradně v elektronické podobě (v sekci Dokumenty).

Služba EnviHELP je provozována CENIA, českou informační agenturou životního prostředí společně ve spolupráci s MŽP. Služba byla zřízena za účelem informační podpory MŽP. Službu EnviHELP lze využít po přihlášení do svého uživatelského účtu, avšak většinu informací lze nalézt i bez přihlášení. Po přihlášení je možné mj. dotazy i zadávat.

Veškeré důležité dokumenty naleznete v části Dokumenty