Kompetence jednotlivých orgánů v rámci IRZ

   Ministerstvo životního prostředí:
  • zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen IRZ),
  • zveřejňuje údaje ohlášené do IRZ za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku,
  • předává údaje z IRZ Evropské komisi,
  • předává údaje z IRZ v souladu s mezinárodními závazky,
  • metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
  • zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
  • zveřejňuje na portálu veřejně správy datový standard pro předávaní údajů do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plněni ohlašovacích povinností (ISPOP),
  • provozuje internetový portál http://www.irz.cz/ (ve spolupráci s CENIA),
  • zajišťuje publikační činnost a další informační služby (např. verifikace odpovědi služby Helpdesk IRZ, prezentace, distribuce publikaci) v souvislosti s IRZ (ve spolupráci s CENIA).
   Česká inspekce životního prostředí:
  • kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do IRZ,
  • rozhoduje o správních deliktech podle zákona č. 25/2008 Sb.
   CENIA, česká informační agentura životního prostředí:
  • provozuje integrovaný registr znečišťování,
  • kontroluje údaje ohlášené do IRZ,
  • připravuje údaje ohlášené do IRZ ke zveřejněni na internetu,
  • zajišťuje přípravu odpovědí na dotazy k IRZ a telefonickou informační podporu (Helpdesk IRZ),
  • podílí se na publikační činnosti v souvislosti s IRZ.