Informace o látkách ohlašovaných do IRZ

Základní informace

Prezentovaný seznam poskytuje základní informace o látkách ohlašovaných do Integrovaného registru znečišťování. Informace o látkách byly čerpány zejména z podkladů zpracovaných pro Ministerstvo životního prostředí Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (Šváb M., Müllerová M., Beneš P.: Informace o látkách zařazených do Integrovaného registru znečišťování. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí. Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí. Praha, listopad 2005; Šváb M., Müllerová M.: Studie o látkách ohlašovaných do integrovaného registru znečišťování životního prostředí II. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí. Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí. Praha, červenec 2006) a jsou prezentovány jednotnou formou určenou co nejširšímu okruhu čtenářů. Určité údaje (např. odkazy na relevantní webové stránky) byly průběžně aktualizovány.

Integrovaný registr znečišťování obsahuje látky, které mají škodlivý vliv na životní prostředí a zdraví člověka, tudíž i popis vlastností látek je takto orientován a nemůže být považován za vyčerpávající. Je třeba rovněž zdůraznit, že informace se spíše týkají možných rizik než skutečných dopadů.

Upozornění

Na těchto stránkách jsou k dispozici soubory ke stažení, jejichž majitelem je Ministerstvo životního prostředí. Soubory je možné zdarma stahovat, využívat a rozšiřovat pro nekomerční účely (vždy s uvedením zdroje informací). Ministerstvo životního prostředí uvítá, pokud bude informováno o nekomerčním využití zde uvedených informací. Pro komerční šíření je nezbytně nutný písemný souhlas Ministerstva životního prostředí.

Seznam látek

Název látky Číslo CAS Pořadové číslo v E-PRTR Sledováno v Ke stažení
Alachlor 5972–60–8 25 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Aldrin 309–00–2 26 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Amoniak (NH3) 7664–41–7 6 únicích do ovzduší pdf
Anthracen 120–12–7 61 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Arsen a sloučeniny (jako As) 7440–38–2 17 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Atrazin 1912–24–9 27 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Azbest 1332–21–4 81 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Benzen 71–43–2 62 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Benzo(g,h,i)pe­rylen 191–24–2 91 únicích do vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Bromované difenylethery (PBDE) - 63 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Celkový dusík - 12 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Celkový fosfor - 13 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) - 76 únicích vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
DDT 50–29–3 33 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) 117–81–7 70 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Dieldrin 60–57–1 36 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
1,2-dichlorethan (DCE) 107–06–2 34 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Dichlormethan (DCM) 75–09–2 35 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Diuron 330–54–1 37 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Endrin 72–20–8 39 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Endosíran 115–29–7 38 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Ethylbenzen 100–41–4 65 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Ethylenoxid 75–21–8 66 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Fenoly (jako celkové C) 108–95–2 71 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) - 84 únicích do ovzduší pdf
Fluoranthen 206–44–0 88 únicích vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Fluorid sírový (SF6) 2551–62–4 10 únicích do ovzduší pdf
Fluoridy (jako celkové F) - 83 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Fluorované uhlovodíky (HFC) - 4 únicích do ovzduší pdf
Formaldehyd 50–00–0 93* únicích do ovzduší a v přenosech v odpadech pdf
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) - 40 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Halony - 16 únicích do ovzduší pdf
Heptachlor 76–44–8 41 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Hexabromobifenyl 36355–1-8 90 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Hexachlorbenzen (HCB) 118–74–1 42 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Hexachlorbutadien (HCBD) 87–68–3 43 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) 44 608–73–1 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) - 14 únicích do ovzduší pdf
Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) - 80 únicích do ovzduší pdf
Chloralkany (C10–13) 85535–84–8 31 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chlordan 57–74–9 28 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chlordecon 143–50–0 29 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chlorfenvinfos 470–90–6 30 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chloridy (jako celkové Cl) - 79 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chlorofluorouhlovodíky (CFC) - 15 únicích do ovzduší pdf
Chlorpyrifos 2921–88–2 32 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Chrom a sloučeniny (jako Cr) 7440–47–3 19 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Isodrin 465–73–6 89 únicích do vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Isoproturon 34123–59–6 67 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 7440–43–9 18 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Kyanidy (jako celkové CN) - 82 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Kyanovodík (HCN) 74–90–8 85 únicích do ovzduší pdf
Lindan 58–89–9 45 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Měď a sloučeniny (jako Cu) 7440–02–0 20 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Methan (CH4) 74–82–8 1 únicích do ovzduší pdf
Mirex 2385–85–5 46 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Naftalen 91–20–3 68 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) - 7 únicích do ovzduší pdf
Nikl a sloučeniny (jako Ni) 7440–02–0 22 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) 25154–52–3
(nonylfenol směs isomerů)
104–40–5 (4-nonylfenol)
136–83–4 (2-nonylfenol)
9016–45–9 (nonylfenol ethoxylát)
64 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Olovo a sloučeniny (jako Pb) 7439–92–1 23 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty 1806–26–4 (4-oktylfenol)
949–13–3 (2-oktylfenol)
140–66–9 ((4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol)
27193–28­–8 (2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol)
9002–93–1 (POE (10) oktylfenol, Triton X-100)
87 únicích do vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Oxid dusný (N2O) 10024–97–2 5 únicích do ovzduší pdf
Oxid uhelnatý (CO) 630–08–0 2 únicích do ovzduší pdf
Oxid uhličitý (CO2) 124–38–9 3 únicích do ovzduší pdf
Oxidy dusíku (NOx/NO2) - 8 únicích do ovzduší pdf
Oxidy síry (SOx/SO2) - 11 únicích do ovzduší pdf
PCDD + PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ) - 47 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Pentachlorbenzen 608–93–5 48 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Pentachlorfenol (PCP) 87–86–5 49 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Perfluorouhlovodíky (PFC) - 9 únicích do ovzduší pdf
Polétavý prach (PM10) - 86 únicích do ovzduší pdf
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/ - 72 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Polychlorované bifenyly (PCB) 1336–36–3 50 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 7439–97–6 21 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Simazin 122–34–9 51 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) - 69 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Styren 100–42–5 92* únicích do ovzduší a v přenosech v odpadech pdf
1,1,2,2-tetrachlorethan 79–34–5 56 únicích do ovzduší pdf
Tetrachlorethylen (PER) 127–18–4 52 únicích do ovzduší, vody a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Tetrachlormethan (TCM) 56–23–5 53 únicích do ovzduší, vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Toluen 108–88–3 73 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Toxafen 8001–35–2 59 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Tributylcín a sloučeniny 36643–28–4 (tributylcíničitý kation)
688–73–3 (tributylcín-hydrid)
1067–97–6 (tributylcín-hydroxid)
56–35–9 (tributylcín-oxid)
74 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery) 12002–48–1 54 únicích do ovzduší, vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
1,1,1-trichlorethan 71–55–6 55 únicích do ovzduší pdf
Trichlorethylen 79–01–6 57 únicích do ovzduší, vody a v přenosech v odpadních vodách pdf
Trichlormethan 67–66–3 58 únicích do ovzduší, vody a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Trifenylcín a sloučeniny 76–87–9 (trifenylcín-hydroxid)
900–95–8 (trifenylcín-acetát)
639–58–7 (trifenylcín-chlorid)
75 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Trifluralin 1582–09–8 77 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Vinylchlorid 75–01–4 60 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách pdf
Xyleny 1330–20–7 78 únicích do vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf
Zinek a sloučeniny (jako Zn) 7440–66–6 24 únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech v odpadních vodách, odpadech pdf

* Látky označené hvězdičkou nemají číselný ekvivalent v E-PRTR. Pod navazujícími čísly 92 (styren) a 93 (formaldehyd) je naleznete v příloze č. 1 nařízení vlády o IRZ.

Číslo CAS

Je číslo znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service. Více informací je dostupných zde.

Klasifikace nebezpečných vlastností látek - věty o nebezpečnosti (H-věty) a standardizované pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

V seznamech látek na této internetové stránce jsou označeny látky mj. i podle systému vět nebezpečnosti a pro bezpečné zacházení. Věty H- a P- jsou normalizovanými vyjádřeními týkajícími se fyzikálně-chemických rizik a rizik pro zdraví a životní prostředí. Klasifikace a značení je zavedeno v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Jelikož je řada látek uvedených v seznamu ve skutečnosti směsicí různých skupin látek, lze uvést věty H- a P- pouze pro některé typické příklady těchto směsic či skupin (v seznamu je to vždy uvedeno). Pro některé látky nejsou k dispozici žádné věty H- a P-, což může být na základě dvou důvodů:

  • látka není nebezpečná podle Směrnice, a proto neexistuje žádná klasifikace a značení,
  • látka není úmyslně vyráběna nebo prodávána, ale vzniká například jako vedlejší produkt průmyslového procesu (dioxiny).

Další informace o značení a klasifikaci látek jsou k dispozici zde nebo zde.

Metody měření

Informace o metodách měření naleznete zde.