Odkazy

Odkazy

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek

Austrálie
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
EPER
Estonsko
Evropský PRTR
Finsko
Francie
Chile
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Kanada
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Skotsko
Slovensko
Spojené státy
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Informační systém IPPC
Informační server o IPPC
European IPPC Bureau
DG Environment – Industrial Emissions

Registry a informační systémy životního prostředí v České republice

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
Národní geoportál INSPIRE
Portál informačního systému ochrany přírody
Informační systém EIA
Informační systém SEA
Hydroekologický informační systém
Český hydrometeorologický ústav
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém kvality ovzduší

Mezinárodní organizace

Evropská komise
Directorate-General for Environment
European Environment Agency (EEA)
United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations for Training and Research (UNITAR)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)

Chemické látky

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
European Chemical Substances Information System
ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry
IRIS – Integrated Risk Information System
Scorecard – Environmental Defense Organization
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
Perzistentní organické polutanty
REACH

Ovzduší

Ministerstvo životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
US Environment Protection Agency
European Topic Centre on Air and Climate Change
DG Environment-Air
Resource Centre for PRTR Release Estimation Techniques
UNECE Task Force on Emission Inventories and Projections

Voda

Ministerstvo životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav – hydrologie
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Půda a zemědělství

DG Environment – Soil
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Odpady

Ministerstvo životního prostředí
Centrum pro hospodaření s odpady
European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production
DG Environment - Waste
Basel Convention

Ostatní