Protokol o PRTR

Protokol o PRTR

Cíl Protokolu

Cílem Protokolu je zvýšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí založením integrovaného, celonárodního registru. Vytváření ucelených veřejných registrů polutantů je jedním ze závazků Aarhuské úmluvy. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje. Účelem registrů je přispět k posílení integrovaného přístupu v ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování.

Charakteristika Protokolu

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále „Protokol“ nebo „Protokol o PRTR“) je první právně závaznou mezinárodní úmluvou o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Protokol vychází z Aarhuské úmluvy.

Přijetí Protokolu

Protokol byl přijat na mimořádném zasedání stran Aarhuské úmluvy 21. května 2003 v rámci páté ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“ konané v Kyjevě (Ukrajina). Protokol podepsalo 38 států (včetně České republiky) a Evropské společenství.

Platnost Protokolu

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupí v platnost pro smluvní strany devadesátým dnem po datu uložení šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí nebo přistoupení. Šestnáctou smluvní stranou Protokolu se 10. července 2009 stala Francie a 13. července 2009 ratifikovalo Protokol Maďarsko. Byl tak překročen nutný počet ratifikací ke vstupu Protokolu v platnost. Protokol bude pro smluvní strany mezinárodně právně závazným od 8. října 2009. Česká republika dokončila ratifikační proces v červnu 2009.

Průběžný stav ratifikace je možné sledovat zde.

Nároky Protokolu na registry znečišťování

Registr má podle Protokolu obsahovat informace o únicích a přenosech 86 znečišťujících látek (seznam tvoří přílohu Protokolu), smluvní strany mohou nicméně vytvářet rozsáhlejší databáze. Jedná se o látky s významnými negativními vlivy na životní prostředí a lidské zdraví (např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, rakovinotvorné látky). Při vytváření registru je nutné brát v úvahu i jeho potenciální rozšíření.

Nezbytným rysem registru je veřejná bezplatná přístupnost a možnost veřejné kontroly. Data o znečištění v registru musí být dostupná v koherentní, strukturované (podle zařízení, polohy, činnosti, vlastníka, znečišťující látky, složek atd.) a uživatelsky přátelské (user friendly) podobě. Protokolem je požadováno zajištění účasti veřejnosti i při vývoji národního registru (veřejnost může předkládat připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska). Registry mají mít omezená ustanovení týkající se utajování.

Hlavními parametry PRTR podle Protokolu jsou:

 • evidence úniků a přenosů minimálně 86 znečišťujících látek uvedených v příloze Protokolu z různých typů bodových zdrojů,
 • poskytování dostupných dat o plošných zdrojích (např. dopravě),
 • pravidelná aktualizace na základě povinného periodického ohlašování,
 • omezené utajování údajů,
 • veřejná dostupnost, bezplatnost a uživatelská přátelskost,
 • poskytování údajů v koherentní a strukturované podobě (podle zařízení, polohy, činnosti, vlastníka, znečišťující látky, složek atd.)
 • poskytování odkazů na další registry,
 • rozšiřitelnost o další látky,
 • otevřenost k připomínkám veřejnosti při vývoji a modifikacích.

Smluvní strany musí zabezpečit, že údaje do registru budou provozovatelé poskytovat povinně periodicky (každoročně) a to minimálně v následujícím rozsahu:

 • hlášení za jednotlivé provozovny s udáním geografické polohy,
 • hlášení o únicích látek do vody, ovzduší a půdy,
 • hlášení o látkách v odpadech nebo kategoriích odpadů přenášených mimo lokalitu provozovny,
 • hlášení o látkách v odpadních vodách přenášených mimo lokalitu provozovny.

Zapojení veřejnosti

Veřejnost musí mít zajištěn bezplatný přístup k informacím v registru bez nutnosti prokázat konkrétní zájem na těchto informacích. Registry by měly být dostupné elektronicky prostřednictvím sítě Internet. Protokolem je požadováno zajištění účasti veřejnosti i při vývoji národního registru. Veřejnost může předkládat připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska.

Důležité dokumenty

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v angličtině)
Příručka pro implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Návod k implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
Otázky a odpovědi k Protokolu o PRTR – leták
Brožura OECD k PRTR (v angličtině)

Odkazy

Stránky EHK OSN k Protokolu o PRTR