Evropský PRTR

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek – European Pollutant Releases and Transfer Register (E-PRTR)

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Co je Evropský PRTR

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Releases and Transfer Register; dále „E-PRTR“ nebo „Evropský PRTR“) je veřejně přístupná databáze o znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. Zavedení E-PRTR má za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se znečišťování životního prostředí prostřednictvím koherentního a integrovaného E- PRTR, což následně přispěje k prevenci a snížení znečištění, dodávání údajů subjektům podílejícím se na rozhodovacím procesu a zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního prostředí.

Evropský PRTR jako nástupce EPER

Evropský PRTR nahradil Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER), který byl založen rozhodnutím 2000/479/ES. Srovnáním obou registrů (E-PRTR a EPER) je zřejmé, že největší změny se zavedením E-PRTR dotkly (přehledně viz tabulka):

 • počtu povinně evidovaných látek (Evropský PRTR 91 látek, EPER 50),
 • přechodu od sledování emisí ke sledování úniků znečišťujících látek (tzn. sledování jakéhokoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí – budou tak sčítány běžné i havarijní úniky znečišťujících látek dohromady),
 • složek životního prostředí, ve kterých budou úniky znečišťujících látek sledovány (E-PRTR zavádí sledování úniků do půdy)
 • snížení některých ohlašovacích prahů (E-PRTR snižuje ohlašovací práh například pro dioxiny a difurany),
 • sledování přenosů množství odpadů,
 • sledovaných činností a jejich počtu (E-PRTR bude sledovat i činnosti neuvedené ve směrnici o integrované prevenci, které výhradně sledoval EPER),
 • monitoringu rozptýlených zdrojů emisí,
 • ohlašovacího cyklu a dostupnosti údajů (E-PRTR stanovuje každoroční povinnost provozovatelům údaje ohlašovat a zkracuje se i doba, za kterou budou údaje dostupné veřejnosti).
  EPER E-PRTR
Forma právního předpisu zřizující registr rozhodnutí nařízení
Počet látek v registru 50 91
Počet sledovaných činností 56 65
Úniky do půdy NE ANO
Havarijní úniky NE ANO
Přenosy odpadů NE ANO
Přenosy odpadních vod ANO ANO
Rozptýlené zdroje NE ANO
Pouze IPPC zařízení ANO NE
NOSE-P kódy ANO NE
Ohlašovací cyklus pro provozovatele tříletý roční

Právní předpisy přijaté k zavedení Evropského PRTR

Dne 2. prosince 2005 přijala Rada EU rozhodnutí č. 2006/61/ES o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství.

V souvislosti s tím bylo dne 18. ledna 2006 vydáno Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nařízení začlenilo ustanovení protokolu do právních předpisů Společenství. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech. Je účinné od 24.2.2006.

Rozsah a struktura Evropského PRTR

Evropský PRTR bude obsahovat informace o:

 • únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy (celkově je uvedeno v příloze II nařízení 91 látek společně s prahovými hodnotami)
 • přenosech odpadů (s rozlišením odpadu nebezpečného a ostatního),
 • přenosech znečišťujících látek v odpadních vodách čištěných mimo lokalitu,
 • únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů (pokud budou takové informace k dispozici).

Koho se zavedení Evropského PRTR dotklo

Příloha I nařízení E-PRTR uvádí 65 činností. Příloha I umožňuje provozovatelům zjistit, zda podléhají příslušným ohlašovacím povinnostem. Evropský PRTR eviduje i činnosti neuvedené ve směrnici o integrované prevenci, které výhradně sledoval EPER. Celkový přehled uvádí příloha I nařízení o E-PRTR. Činnosti jsou obecně seskupeny do 9 odvětví:

 1. energetika;
 2. výroba a zpracování kovů;
 3. zpracování nerostů;
 4. chemický průmysl;
 5. nakládání s odpady a odpadními vodami;
 6. výroba a zpracování papíru a dřeva;
 7. intenzivní živočišná výroba a akvakultura;
 8. živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů; a
 9. ostatní činnosti.

Sledovanými činnostmi se staly nově (nebyly sledovány v EPER):

 • rotační mlýny na uhlí o kapacitě 1 tuna za hodinu,
 • zařízení na výrobu uhelných výrobků a pevného bezdýmného paliva,
 • podpovrchová těžba a související činnosti,
 • povrchová těžba a těžba v lomech je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 hektarů,
 • zařízení na výrobu pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku,
 • čistírny městských odpadních vod o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel,
 • samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I o kapacitě 10 000 m3,
 • průmyslové závody na výrobu primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka),
 • průmyslové závody na konzervaci dřeva a výrobků ze dřeva chemikáliemi,
 • intenzivní akvakultura o výrobní kapacitě 1000 tun ryb nebo měkkýšů za rok,
 • zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí o kapacitě pro lodě délky 100 metrů.

Vznik ohlašovací povinnosti do Evropského PRTR

Příslušnému úřadu členského státu ohlásí každoročně údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení, pokud byla překročena příslušná prahová hodnota uvedená v příloze II nařízení. Zároveň je dána povinnost provozovateli uvést, zda se jedná o údaje založené na měření, výpočtu či odhadu. V případě údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se ohlásí analytická metoda nebo metoda výpočtu. Prvním ohlašovacím rokem byl rok 2007.

V případě přenosů je nutné rozlišit přenosy odpadů a přenosy odpadních vod. Údaje o přenosech odpadů budou specifikovat druh odpadu (nebezpečný a ostatní) s uvedením způsobu dalšího nakládání s odpadem (využití „R“ nebo odstranění „D“) a s uvedením názvu a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a lokality skutečného využití nebo odstranění. Pro nebezpečný odpad platí prahová hodnota 2 t/rok a u ostatního odpadu 2000 t/rok.

Naproti tomu v případě přenosů odpadních vod se budou sledovat znečišťující látky uvedené stejně jako v únicích do vody. Prahová hodnota pro úniky do vody, proto platí i pro přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách čištěných mimo lokalitu.

Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové informace o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností.

Povinností provozovatele je evidence a archivace údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány po dobu 5 let. Evidence musí obsahovat i popis metodiky použité ke shromáždění údajů. Provozovatelé musí zajistit kvalitu informací, které ohlašují.

Členské státy (včetně České republiky) předaly Evropské komisi údaje za ohlašovací rok 2007 v červnu 2009. Údaje za ohlašovací rok 2008 budou předány do konce března 2010.

Zcela novou skupinou informací v Evropském PRTR budou informace o únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů. Evropská komise prozatím bude vyhodnocovat dostupnost takových údajů na evropské úrovni za asistence Evropské agentury pro životní prostředí. V případě, že EK shledá neexistenci vhodných údajů, přijme opatření pro zahájení ohlašování příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů.

Přístup k informacím a účast veřejnosti

Evropský PRTR bude bezplatně přístupný veřejnosti prostřednictvím internetu a jiných elektronických prostředků. Údaje v evropském PRTR bude dostupné podle vymezeného časového harmonogramu. Evropská komise zároveň poskytne veřejnosti možnost účastnit se vývoje E-PRTR formou podávání připomínek, analýz nebo stanovisek. Uživatel evropského PRTR musí mít přístup k údajům v agregované i neagregované podobě. Úniky a přenosy bude umožněno vyhledávat podle:

 • provozovny (případně mateřské společnosti), a jejího zeměpisného umístění včetně povodí;
 • činnosti (příloha I nařízení);
 • výskytu na úrovni členského státu nebo Společenství;
 • znečišťující látky, případně odpadu;
 • každé složky životního prostředí, do které znečišťující látka unikne;
 • přenosů odpadů mimo lokalitu a případně jejich místa určení;
 • přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu;
 • rozptýlených zdrojů;
 • majitele nebo provozovatele provozovny.

Změny integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Přijetí nařízení o E-PRTR bude mít samozřejmě podstatný dopad i na český integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Česká republika musela změny evropské legislativy reflektovat a adaptovat národní právní předpisy pro nové fungování IRZ (zákonem č. 25/2008 Sb.). Poprvé povinné subjekty ohlašovaly data v souladu s novým evropským nařízením za rok 2007 do 31. 3. 2008.

Ustanovení nařízení o E-PRTR neovlivňují právo členských států zachovat nebo zavést obsáhlejší či veřejnosti přístupnější registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Členský stát tak může ve svém registru shromažďovat i údaje, které ke sledování nestanovuje evropský předpis. V případě České republiky se zejména jedná o sledování chemických látek v odpadech

Právní předpisy ES

Nařízení o ustanovení Evropského registru úniků a emisí znečišťujících látek (E-PRTR) (v češtině)

Nařízení o ustanovení Evropského registru úniků a emisí znečišťujících látek (E-PRTR) (v angličtině)

Dokumenty

Příručka pro implementaci E-PRTR (v češtině)

Příručka pro implementaci E-PRTR (v angličtině)

Odkazy

Stránka Evropského PRTR

Evropský registr emisí znečišťujících látek

Co je EPER

Evropský registr emisí znečišťujících látek (European Pollutant Emission Register; EPER) byl založen rozhodnutím Evropské komise 2000/479/ES v roce 2000. V EPER byly sledovány emise 50 polutantů (37 látek se týká ovzduší a 26 látek se týká vody) z průmyslových a zemědělských činností specifikovaných v příloze I směrnice 96/61/EC.

Do registru v roce 2003 poprvé povinné údaje (za rok 2001) ohlásily všechny „staré“ členské státy a kromě nich ještě Norsko a Maďarsko. Do registru bylo nahlášeny údaje z 9134 podniků. Získaná data od jednotlivých členských států jsou přístupná od roku 2004 veřejnosti prostřednictvím Internetu.

Druhé ohlášení za rok 2004 proběhlo v roce 2006. Údaje ohlašovalo 25 členských zemí EU a Norsko (9 členských zemí hlásilo poprvé; 15 zemí, Norsko a Maďarsko podruhé). Druhý ohlašovací cyklus se tedy týkal i České republiky (ČR) a ke zpracování zprávy pro Evropskou komisi byla využita data z IRZ, která byla ohlášena za rok 2004. Celkový počet provozoven evidovaných v EPER vzrostl na 11 575. EPER se stal komplexním zdrojem informací o průmyslových a zemědělských zařízeních spadajících do působnosti směrnice o IPPC a z nich vypouštěných emisí v jednotlivých členských zemích EU.

EPER je od roku 2007 nahrazen Evropským PRTR.

Právní předpisy ES

Směrnice Rady 96/61/EC

Rozhodnutí Evropské komise 2000/479/EC (v angličtině)

Dokumenty

Souhrnná zpráva o EPER (v angličtině)

Druhá souhrnná zpráva o EPER (v angličtině)

Odkazy

Stránka EPER