Metody měření

Metody měření

Základní informace
Informace o metodách měření byly čerpány z podkladů, které pro Ministerstvo životního prostředí vypracovaly Vysoká škola chemicko-technologická v Praze v roce 2007 (doc. Ing. František Skácel, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.: Přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek v únicích do ovzduší), společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. (Ing. Lenka Fremrová, prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc., Ing. Eva Břízová, CSc., Ing. Pavel Franče, CSc.: Přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek v únicích do vody) a Vysoká škola báňská v Ostravě v roce 2008 (prof. Ing. Helena Raclavská, CSc., Ing. J. Kuchařová, Ph.D, Ing. Daniela Plachá, Ph.D.: Přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek v únicích do půd).

Upozornění
Na těchto stránkách jsou k dispozici soubory ke stažení, jejichž majitelem je Ministerstvo životního prostředí. Soubory je možné zdarma stahovat, využívat a rozšiřovat pro nekomerční účely (vždy s uvedením zdroje informací). Ministerstvo životního prostředí žádá, aby bylo informováno o nekomerčním využití zde uvedených informací. Pro komerční šíření je nezbytně nutný písemný souhlas Ministerstva životního prostředí.

Metody měření a identifikace znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Informace u jednotlivých látek obsahují postupy manuálních, instrumentálních a normovaných metod analýzy. V odstavcích věnovaných normovaným postupům jsou uváděny evropské normované referenční metody (NRM) pro analýzu odpadních plynů, evropské normované metody (CEN) pro analýzu odpadních plynů, mezinárodní normované metody (ISO) pro analýzu odpadních plynů, evropské normované referenční metody (NRM) pro analýzu volného ovzduší, evropské normované metody (CEN) pro analýzu volného ovzduší, mezinárodní normované metody (ISO) pro analýzu volného ovzduší, normované metody Agentury pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) pro analýzu volného ovzduší, normované metody Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (US NIOSH) pro analýzu pracovního ovzduší.

Skladba a zastoupení jednotlivých metod závisí na existenci vhodné evropské či mezinárodní normované referenční metody pro analýzu odpadních plynů, popř. existenci jiné vhodné normované metodiky. V případě potřeby je přehled doplněn literárními odkazy na metody nenormované.

Následující kapitoly poskytují minimum znalostí pro studium příslušných norem, přípravu, provedení a vyhodnocení analýzy a zpracování výsledků nezbytných pro splnění požadavků plynoucích z IRZ a současně i zákona o ovzduší a příslušných prováděcích předpisů a dalších legislativních norem.

Všeobecné informace

Úvod do problematiky metod měření látek v ovzduší a pojmosloví z této oblasti naleznete zde

Instrumentace měření emisí

Kapitola obsahuje základy instrumentace odběru, úpravy a analýzy vzorku plynu především metodami extraktivní analýzy, konfigurací vzorkovací tratě a popisem jednotlivých součástí trati.

Zahrnuje metody měření stavových veličin plynných směsí a průtoku odpadního plynu potrubím, stručný popis základních analytických měřicích metod, postupů kalibrace za použití standardních materiálů a seznámení s metodami vyjadřování složení plynných směsí. Tyto informace naleznete zde

Výpočty

Základní informace o výpočtech hmotnostní koncentrace, hmotnostního toku, měrných výrobních emisí a dalších fyzikálně-chemických výpočtech v oblasti měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší naleznete zde

Metody měření a identifikace znečišťujících látek v únicích do vody

Informace u jednotlivých látek obsahují přehled norem dostupných pro analýzu znečišťujících látek ve vodách. Zahrnuje jednak evropské a mezinárodní normy, zavedené do soustavy ČSN jako normy ČSN EN, ČSN ISO, popřípadě ČSN EN ISO, a dále národní normy, tj. české technické normy (ČSN) a odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV). Jsou zde uvedeny také americké standardní metody, metody US EPA a další literatura.

Problematika odběru vzorků vod a kalů

Správný odběr vzorků vod a kalů je nezbytnou podmínkou, aby výsledky odpovídaly jejich skutečnému složení. Stručné informace o této problematice naleznete zde

Zjednodušené měřicí metody pro identifikaci znečišťujících látek ve vodách

V některých případech může být výhodnější použít jednodušší, rychlejší a často i ekonomičtější metody za předpokladu, že je dodržena legislativa a pokud jsou dodrženy stanovené zásady. V těchto případech se hovoří o komerčních soupravách, kterými lze za určitých podmínek dosáhnout rovněž spolehlivých výsledků (hovoří se také o mobilní analytice). Více informací naleznete zde

Metody měření a identifikace znečišťujících látek v únicích do půdy

Obdobně jako v předchozích metodách, které se vztahují na problematiku úniků do ovzduší a vody, je v této kapitole věnována pozornost podrobnému popisu použitelných metod měření k jednotlivým znečišťujícím látkám, u nichž přichází v úvahu úniky do půdy. U většiny látek jsou uvedeny jak standardizované metody měření, tak i nestandardizované metody.

Problematika odběru vzorků a příprava pro analýzu

V samostatném dokumentu je uveden stručný výčet norem a jejich popis. Normy se týkají samotného odběru vzorků půd a jejich přípravy pro následnou analýzu. Předmětný dokument je k dispozici zde.

Přehled standardizovaných a nestandardizovaných metod měření

Pro rychlou orientaci mezi normami, které mají souvislost s měřením úniků znečišťujících látek do půd, byl připraven samostatný dokument s prostým výčtem použitelných norem. V dokumentu jsou uvedeny následující části:

  • Přehled standardizovaných metod;
  • Přehled metod stanovení, extrakce, rozkladu a čištění pro jednotlivé látky;
  • Přehled nestandardizovaných metod.

V každé části je uveden název metody a výčet látek, pro které je použitelná. Dokument stahujte zde.

Metody měření a identifikace znečišťujících látek

Název látky Číslo CAS Ovzduší Voda Půda
1,1,1-trichlorethan 71–55–6 pdf    
1,1,2,2-tetrachlorethan 79–34–5 pdf    
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) 608–73–1 pdf pdf pdf
1,2-dichlorethan (DCE) 107–06–2 pdf pdf pdf
alachlor 5972–60–8   pdf pdf
aldrin 309–00–2 pdf pdf pdf
amoniak (NH3) 7664–41–7 pdf    
anthracen 120–12–7 pdf pdf pdf
arsen a sloučeniny (jako As) 7440–38–2 pdf pdf pdf
atrazin 1912–24–9   pdf pdf
azbest 1332–21–4 pdf pdf pdf
benzen 71–43–2 pdf pdf pdf
bromované difenylethery (PBDE) -   pdf pdf
celkový dusík -   pdf pdf
celkový fosfor -   pdf pdf
celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) -   pdf  
chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) - pdf    
chloralkany (C10–13) 85535–84–8   pdf pdf
chlordan 57–74–9 pdf pdf pdf
chlordecon 143–50–0 pdf pdf pdf
chlorfenvinfos 7440–66–6   pdf pdf
chloridy (jako celkové Cl) -   pdf pdf
chlorofluorou­hlovodíky (CFC) - pdf    
chlorpyrifos 1330–20–7   pdf pdf
chrom a sloučeniny (jako Cr) 7440–47–3 pdf pdf pdf
DDT 50–29–3 pdf pdf pdf
di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) 117–81–7 pdf pdf pdf
dichlormethan (DCM) 75–09–2 pdf pdf pdf
dieldrin 60–57–1 pdf pdf pdf
diuron 330–54–1   pdf pdf
endosíran 115–29–7   pdf pdf
endrin 72–20–8 pdf pdf pdf
ethylbenzen 100–41–4   pdf pdf
ethylenoxid 75–21–8 pdf pdf pdf
fenoly (jako celkové C) 108–95–2   pdf pdf
fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) - pdf    
fluorid sírový (SF6) 2551–62–4 pdf    
fluoridy (jako celkové F) -   pdf pdf
fluorované uhlovodíky (HFC) - pdf    
formaldehyd 50–00–0 pdf    
halogenované organické sloučeniny (jako AOX) -   pdf pdf
halony - pdf    
heptachlor 76–44–8 pdf pdf pdf
hexabrombifenyl 36355–1–8 pdf   pdf
hexachlorbenzen (HCB) 118–74–1 pdf pdf pdf
hexachlorbutadien (HCBD) 87–68–3   pdf pdf
hydrochloroflu­orouhlovodíky (HCFC) - pdf    
isoproturon 1330–20–7   pdf pdf
kadmium a sloučeniny (jako Cd) 7440–43–9 pdf pdf pdf
kyanovodík (HCN) 74–90–8 pdf    
lindan 58–89–9 pdf   pdf
methan (CH4) 74–82–8 pdf    
mirex 2385–85–5 pdf pdf pdf
měď a sloučeniny (jako Cu) 7440–02–0 pdf pdf pdf
naftalen 91–20–3 pdf pdf pdf
nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) - pdf    
nikl a sloučeniny (jako Ni) 7440–02–0 pdf pdf pdf
olovo a sloučeniny (jako Pb) 7439–92–1 pdf pdf pdf
oxid dusný (N2O) 10024–97–2 pdf    
oxid uhelnatý (CO) 630–08–0 pdf    
oxid uhličitý (CO2) 124–38–9 pdf    
oxidy dusíku (NOx/NO2) - pdf    
oxidy síry (SOx/SO2) - pdf    
PCDD + PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ) pdf pdf pdf
pentachlorbenzen 608–93–5 pdf pdf pdf
pentachlorfenol (PCP) 87–86–5 pdf pdf pdf
perfluorouhlo­vodíky (PFC) - pdf    
polychlorované bifenyly (PCB) 1336–36–3 pdf   pdf
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/ - pdf pdf pdf
polétavý prach (PM10) - pdf    
rtuť a sloučeniny (jako Hg) 7439–97–6 pdf pdf pdf
simazin 122–34–9   pdf pdf
styren 100–42–5 pdf    
tetrachlorethylen (PER) 127–18–4 pdf    
tetrachlormethan (TCM) 56–23–5 pdf    
toluen 108–88–3   pdf pdf
toxafen 8001–35–2 pdf pdf pdf
tributylcín a sloučeniny 36643–28–4   pdf pdf
trichlorbenzeny (TCBs) 12002–48–1 pdf    
trichlorethylen 79–01–6 pdf    
trichlormethan 67–66–3 pdf    
trifenylcín a sloučeniny 76–87–9   pdf pdf
trifluralin 1582–09–8   pdf pdf
vinylchlorid 75–01–4 pdf pdf pdf
xyleny 1330–20–7   pdf pdf
zinek a sloučeniny (jako Zn) 7440–66–6 pdf pdf pdf